Matematika VI – IX

Primena Pitagorine teoreme na jednokraki trougao

Primena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat

Sabiranje razlomaka

Konstrukcija simetrale ugla

Opisana i upisana kružnica trougla

Konstrukcija opisane kružnice oko trougla

Konstrukcija tangenata kružnice iz tačke koja ne pripada kružnici

Racionalni brojevi na brojevnom pravcu

Značajne tačke trogula

Simetrala duži i simetrala ugla

Razlomci i mješoviti brojevi na brojevnom pravcu

Množenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem

Rješavanje jednačina sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka